Công ty UniSky Corporation đã chuyển 36,67% cổ phần GTI Inc. dưới dạng vốn điều lệ sang ERSSH III. ** Trên cơ sở vốn điều lệ đó ERSSH III phát hành các cổ phần của mình, nhờ đó thu hút các khoản đầu tư.

**Số cổ phần được chuyển xác định bởi bản ghi nhớ đầu tư tại trang số 8, “Các định nghĩa”, “ERSS HOLDING”.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry